Stichting Natuur en Milieu laat zich in kort Geding tegen Edelchemie
leiden door verstrengelde belangen binnen RIVM en VROM.


Milieu . . . . . SDN Homepage

Tegen ondergenoemde grootschalige vergiftigingen worden door
Stichting Natuur en Milieu géén Kort Gedingen gestart!!


 1. Met medeweten van de minister van VROM wordt ten voordele van de metaalindustrie en ertssmelterijen (BILLITON) en enkele belanghebbenden, waaronder het bedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, de lucht, het water en de bodem van ons leefmilieu en als gevolg daarvan ons voedsel en drinkwater vergiftigt met gigantische hoeveelheden arseenzuur (jaarlijks 300.000 kg.) en chroomtrioxide (jaarlijks 700,.000 kg.)

  De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

 2. Dit betreffen de meest gevaarlijke niet afbreekbare kankerverwekkende stoffen, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden. Ter stimulering van deze grootschalige milieuvergiftiging geeft ons ministerie van VROM, hoe ongelooflijk het ook klinkt, jaarlijks honderden miljoenen guldens milieusubsidie uit. Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en nagenoeg alle houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode, mogen daarbij nagenoeg alle wetten overtreden en als zodanig de zwaarste milieumisdrijven plegen.

  De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

 3. Met medeweten van de minister van VROM mogen boeren op grond van de mestwetgeving maar zeer beperkt schoon paardenmest over hun agrarische gronden uitrijden. Daarentegen mogen diezelfde boeren, hoe ongelooflijk het ook klinkt, van het ministerie van VROM met chemische bestrijdingsmiddelen besmet paardenmest (in sommige gevallen zelfs gevaarlijk afval) onder de naam als "champost" onbeperkt als grondverbeteraar uitrijden. Op deze manier wordt jaarlijks zo'n 800.000 ton giftig champost als grondverbeteraar uitgereden over de gronden van tuinders, agrariërs e.d. Als gevolg van deze grootschalige vergiftiging hebben veel tuinders enorm veel schade geleden door sterk verminderde opbrengst van hun gewassen. Hierdoor zijn diverse tuinders failliet gegaan en ziek geworden.

 4. Met medeweten van de minister van VROM mogen houtimpregneerbedrijven, champignontelers, bloembollenkwekers e.d. grote hoeveelheden uiterst giftige kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen (waaronder arseen, chroom VI, PAK's, creosolen, trichloorfenol, etc.) lozen in ons oppervlaktewater en moeten agrariërs die met gronden aan oppervlaktewater grenzen betreffende met kankerverwekkende stoffen besmette baggerspecie ontvangen en over hun grond uitspreiden en onderwerken. Mede als gevolg van deze vergiftiging gaan er in Nederland jaarlijks vele duizenden koeien, schapen e.d. dood en wordt ons voedsel daardoor vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden.
 5. De agrariërs die het meeste grond bezitten betalen het meeste geld aan waterschapslasten. Juist die agrariërs krijgen, hoe ongelooflijk het ook klinkt, de grootste hoeveelheid met bestrijdingsmiddelen vergiftigde baggerspecie over gronden uitgespreid en ondergewerkt. Op deze manier worden jaarlijks miljoenen tonnen giftige baggerspecie over agrarische gronden met teeltfunctie uitgespreid en ondergewerkt.

 6. Met medeweten van de minister van VROM mag het bedrijf VASIM te Nijmegen jaarlijks vele tonnen met kankerverwekkende stoffen (PAK's, arseen, chroom VI e.d.) vergiftigd vliegas, dat ook nog met Radon is besmet, in de drukke woonwijken van Nijmegen laten verwaaien en daarmee nagenoeg alle wetten overtreden.
 7. Ter vergiftiging van ons binnenmilieu heeft ons ministerie van VROM het bouwstoffenbesluit bedacht. Betreffend bouwstoffenbesluit staat toe dat zo'n 10 procent gevaarlijk afval (waaronder vliegas) wordt toegevoegd aan bouwmaterialen, zoals beton, cement, stenen, gips e.d.

Ondergenoemde punten verklaren waarom St. Natuur en Milieu
tegen Edelchemie wel een kort geding heeft gestart !!!!

Verzoek om intrekking van het kort geding tegen Edelchemie