Aan de Korpschef en/of diens plaatsvervanger van de Politie te Lelystad.

Betreft: Aangifte.

Geachte heer/mevrouw,

Op datum 9 september 2000 op of omstreeks 09:00 - 09:30 doet bij de politie te Lelystad aangifte:

Naam           : Hop 
Voornamen        : Jan
Geboortedatum      : 050455
Adres          : Joubertstraat 24
Woonplaats        : Ermelo
Postcode         : 3851 DM Ermelo
Telefoon         : 0341-558356

tegen de verdachte:

Naam             : HAGEN
Voornaam/initialen en titel  : H.J.
Geboortedatum         : ?
Adres             : ?
Woonplaats          : ?
Postcode           : ?
Functie            : Stichting Jeugd en Gezin Flevoland S41246798
                Lid interne klachtencommissie Stichting Jeugd en Gezin
                Flevoland tevens unitleider
Werkgever           : Stichting Jeugd en Gezin Flevoland S41246798
Datum/tijdstip plegen feit  : Van datum en uur benoeming lid interne klachtencommissie van de 
                Stichting Jeugd en Gezin Flevoland tot datum 09-09-00 00:00 uur
Plaats van het feit      : Flevoland

  Omschrijving incident feit Aankruisen welk artikel en wet van toepassing is.

Artikel en wet: Misbruik van macht en gezag
Artikel en wet: Obstructie en belemmering van de rechtsgang
Artikel en wet: Discriminatie in ambt, bedrijf of beroep
Artikel en wet: Mishandeling
Artikel en wet: Het weigeren van hulp aan kinderen in een acute noodsituatie
Artikel en wet: Afdekken van kindermishandeling
Artikel en wet: Oplichting van de rechter door belangrijke gegevens achter te houden
Artikel en wet: Onrechtmatige daad
Wet EVRM: Schending arrest Mantovanelli contra Frankrijk Geen inzichten ouders in deskundigenrapport
Wet EVRM: Schending Mc Michael arrest Weigering inzage/afschrift alle stukken bij kinderbeschermingsmaatregel. Weigering inzage dossier aan ouders.

Aangever wordt vals beschuldigd een kwakzalver in zijn beroepsuitoefening te zijn omdat aangever bij de eerste twee klachtzaken tegen de stichting klagende ouders heeft bijgestaan van welke ouders het kind door de instelling uithuis was geplaatst. Met bijstand van aangever konden beide uithuis geplaatste kinderen naar huis terug keren. Er is sprake van laster en smaad van de verdachte tegen de aangever om op deze wijze een deskundige en lastige tegenstander kwijt te raken. Ten overvloede wijst aangever op de gegrond verklaarde klachten inzake afgifte contactjournalen.

Verwaarlozing van kinderen door Gezinsvoogdij-instelling door minderjarigen met OTS op straat te zetten en de minderjarigen een zwervend bestaan te laten leiden en klachten hierover niet gelijk in behandeling te laten nemen met klager te dwingen via bemiddeling tot een oplossing te komen.
Er is sprake van schade aan de zijde van het/de slachtoffer(s) (Terwee-claim) waarmee wel iets moet gebeuren. Schade-/letselomschrijving. (Bij het bepalen van schade/letsel is deskundige hulp nodig.)
Ik verzoek u de wetsartikelen ambtshalve te vermelden of aan te vullen. Er is sprake van opzet omdat aangever meermalig heeft geprobeerd met de verdachte tot oplossingen te komen.

De verdachte een of meer ouder(s) heeft geïntimideerd en gechanteerd dat de ouder klachten via bemiddeling moet oplossen omdat anders een verzoek om uithuisplaatsing van het kind bij de kinderrechter zal worden gevraagd. Zie gegevens op de internetsite www.sdnl.nl/kind-173.htm en andere internetsites.
De verdachte het klachtrecht bij de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland buiten werking heeft gesteld in strijd met de Wet op de jeugdhulpverlening. Klagers worden door de verdachte niet serieus genomen. Op klachten wordt niet en/of niet geheel conform de klacht beslist.

WAARSCHUWING BELANGENVERSTRENGELING! Ondanks bezwaren inhoudelijk betrokken bij de zaken
De zaak G. van Spronsen tegen Stichting Jeugd en Gezin Flevoland
De zaak Admiraal tegen Stichting Jeugd en Gezin Flevoland
De zaak Vermaas tegen Stichting Jeugd en Gezin Flevoland
en tevens de dubbelfunctie lid interne klachtencommissie in strijd met de Wjh
De verdachte in strijd met wetgeving ouders geen inzage geeft in een compleet dossier.
De verdachte in strijd met wetgeving ouders geen inzage geeft in een compleet contactjournaal gezinsvoogd en/of in ieder geval het gedeelte waarover m.b.t. de ouder wordt geschreven. Klagende ouders van deze verdachte niet mogen weten wat de instelling allemaal over de ouder en de betrokken minderjarige schrijft. Het is voor een zorgvuldige en gefundeerde oordeelsvorming door de klachtencommissie belangrijk om het contactjournaal (gezins) voogd waarna door klager wordt verwezen in kopie bij de stukken te hebben. De commissie dient volledig te worden ingelicht over de juridische kaders waarbinnen een en ander zich afspeelt. Voorts dringen klagers er bij de behandeling van klachten op aan te beslissen op de ingediende klachten omdat de klacht datgene is waar het om gaat. Klager verwijst naar de volgende relevante uitspraken van Provinciale Klachtencommissies ingesteld conform Wet op de jeugdhulpverlening: Hop namens klagers X tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant Uitspraak 290600.

Citaat: De Provinciale Klachtencommissie beveelt in zaken aan dat gezinsvoogden alle relevante hulpverleningscontacten, alsmede de aard daarvan, registreren in een zogenaamd "contactjournaal".
Citaten: De Provinciale Klachtencommissie acht de Stichting de meest gerede partij om haar stellingen nader te onderbouwen. Vergelijk ook hetgeen daaromtrent bij bespreking van de klachten nr. 14, 20 en 49 is opgemerkt. De Provinciale Klachtencommissie is derhalve van mening dat door klagers terecht is geklaagd.
Citaat uit klacht 14: "De Provinciale Klachtencommissie stelt vast dat de stellingen van partijen op dit onderdeel van de klacht tegenover elkaar staan. Gelet op de aard van de klacht ligt het, althans naar het oordeel van de Provinciale Klachtencommissie, in de rede dat van de Stichting mag worden verwacht dat zij informatie verschaft ter onderbouwing van haar stelling c.q. deze aannemelijk maakt. Dit zou hebben kunnen geschieden door het beschikbaar zijn van bijvoorbeeld een contactjournaal".
Citaat uit klacht nr 20: "Zij stelt vast dat zich hier opnieuw wreekt het ontbreken van inzicht in de mate waarin aan de zijde van de Stichting sprake is geweest van een zorgvuldige afweging van belangen en daarop gebaseerde besluitvorming c.q. een contactjournaal".
Citaat klacht 49: "Uit de stukken blijkt dat de meningen van partijen, opnieuw, tegenover elkaar staan. Gelet op de betrekkelijke eenvoud van de wijze waarop door de Stichting haar stellingen aannemelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door overlegging van kwitanties, contactjournaal, acht de Provinciale Klachtencommissie de Stichting de meest gerede partij haar stellingen te onderbouwen. Daarvan is de Provinciale Klachtencommissie niet gebleken.

Hop namens klagers X tegen Stichting Centraal Bureau Jeugdzorg Groningen Uitspraak 030700. Citaat: Vervolgens doet de commissie u de aanbeveling het contactjournaal in te richten dat daarin alleen de contacten tussen hulpverlener en anderen betrokkenen staan vermeld, zodat deze aan cliënt kan worden verstrekt en onderdeel kan zijn van de processtukken in geval van een klacht.

Op grond van Europees recht (HVRM McMichael) hebben ouders recht op alle stukken bij een kinderbeschermingsmaatregel. Bron: Een publicatie van Prof. E.P. von Brücken-Fock Raadsheer Gerechtshof ‘s-Gravenhage. De zaak Mc Michael en de positie van ouders in het jeugdbeschermingsrecht. Mr. E.P. von Brücken Fock (coördinerend vice-president van het Gerechtshof Den Haag en bijzonder hoogleraar jeugdrecht Leiden. FJR 1995 pag 170.

Enkele citaten. "Op 24 februari 1995 wees het EHRM in de zaak McMichael een arrest waarin een aantal belangrijke kwesties aan de orde werd gesteld. Zoals, alsmede het recht op inzage van stukken in geval een procedure strekkende tot oplegging van een jeugdbeschermingsmaatregel.

De belangrijkste rechtsoverwegingen van het EHRM luidden - zakelijk weergegeven - als volgt: "Nevertheless, notwithstanding the special characteristics of the adjudication to be made, as a matter of general principle the right to a fair - adversal - trial, means the opportuanity to have knowledge and comment on the observations filed or evidence adduced to the other party, In the context of the present case, the lack of disclosure of such vital documents as social reports is capable of affecting the ability of participating parents not only to influence the outcome of the children's hearing in question but also to assess their prospects of making an appeal to the Sheriff Court".
Vertaling: Het recht op inzage en afschrift van rapporten en vertrouwelijke documenten. "Niettegenstaande de specifieke kenmerken van een procedure strekkende tot oplegging van een jeugdbeschermingsmaatregel brengt het recht op een fair op tegenspraak gebaseerd proces met zich mee dat betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van en commentaar te leveren op de door de wederpartij gedane waarnemingen en gebezigde bewijsmiddelen."

In de klachtzaak Hop namens klagers X tegen Harreveld Sector Alexandra heeft het College van Advies Justitiële Kinderbescherming en Commissie van Toezicht geoordeeld dat klagers recht hebben op inzage en afschrift van het contactjournaal en de werkaantekeningen uit het dossier van de minderjarige. Het betreft de uitspraken CvT H2000/1 d.d. 150200 en CAJK 00/198/JA d.d. 210400. Bron: Internetsite www.sdnl.nl/kinderen.htm

In de klachtzaak Hop namens klager X tegen Stichting Jeugdbescherming Rotterdam heeft de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Haaglanden Rotterdam Zuid-Holland, geoordeeld dat de klacht over het contactjournaal gegrond is in zoverre dat de stichting in beginsel verplicht is klager desgevraagd informatie te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden betreffende zijn kinderen en hun verzorging en opvoeding. Het betreft de uitspraak K24/210800-217/JC/NS van augustus 2000. Bron: Internetsite www.sdnl.nl/kinderen.htm

De verdachte het recht op vrije meningsuiting probeert de kop in te drukken terwijl expliciet in de Wet op de jeugdhulpverlening is voorgeschreven dat gepubliceerd mag worden als de uitvoerder niets en/of onvoldoende met gegrond verklaarde klachten wordt gedaan.

Toelichting m.b.t. mishandeling:

 1. Kindermishandeling
 2. Geestelijk kindermishandeling
 3. Emotionele kindermishandeling
 4. Indoctrinatie.
 5. Parental Alienation Syndrome (Het ouderverstotingssyndroom)

Het betreft het Parental Alienation Syndrome (Het ouderverstotingssyndroom) waarbij als onderbouwing van de kindermishandeling verwezen wordt naar de volgende documenten:

 1. Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context, bundel naar aanleiding van het boek "The Parental Alienation Syndrome" ISBN9057860295. De inhoud van dit boekwerk wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Speciaal wordt verwezen naar de passage op pagina 6 citaat: "De ellende ligt voor een deel aan de vorm, maar voor een zeer groot ander deel aan de rechtsplegers."
 2. Publicaties van Professor Richard A. Gardner
 3. De diagnose van prof. R. Gardner zoals verwoord op de site http://www.worldonline.nl/~csnel/jz/pas.html
 4. De internetsite www.sdnl.nl/kinderen.htm en daaraan verbonden internetsites.

De zaak E. van Tienen tegen Stichting Jeugd en Gezin Flevoland.
De zaak G. van Spronsen tegen Stichting Jeugd en Gezin Flevoland
De zaak Admiraal tegen Stichting Jeugd en Gezin Flevoland
De zaak Vermaas tegen Stichting Jeugd en Gezin Flevoland.

Ik verzoek u bovengenoemde vier getuigen te horen waarbij het niet uitgesloten is dat ook zij aangifte willen doen tegen bovengenoemde verdachte. Ik maak u erop attent dat door publicaties over deze aangifte wellicht meer aangiften tegen deze verdachte te verwachten zijn. Ik verzoek om een bewijs van aangifte.
Ik verzoek tevens om een bericht over welke (hulp)-Officier van Justitie deze aangifte zo snel mogelijk gaat afhandelen. Verzocht wordt de aangifte niet af te laten handelen door een kruimelofficier. Als de aangifte toch wordt geseponeerd dan wordt verzocht per wetsartikel aan te geven waarom er geen sprake is van het onderhavige strafbare feit en een afschrift van de aangifte zodat een artikel 12 Sv procedure kan worden gestart.

Naam aangever: J. Hop

Een kopie van deze aangifte wordt geregistreerd bij de Stichting Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)

steun SDN op giro 708452 Het Klankbord
E-mailadres:
postbus@het-klankbord.nl
Site adres: http://www.het-klankbord.vuurwerk.nl/kind-205.htm
Postbus 374, 1115 ZH Duivendrecht (NH)

Tel.: 06-55750860