Ing. Ad v. Rooij vraagt herziening uitspraak Awb 97/4206 VV
inzake F. v/d Biggelaar te Sint Oedenrode.


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

 1. Ambtenaar M. van Els (namens B en W) vertelde dat Burgemeester en Wethouders de door F. v/d Biggelaar ingediende melding op grond van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer nog niet hadden geaccepteerd. Zowel Mevr. V/d Biggelaar-Essens (namens F. v/d Biggelaar) alswel Mr. H.G.M. van der Westen (rechtsbijstand advocaat van F. v/d Biggelaar) spraken dat niet tegen. Bijgevoegd vindt U:

  Uit die inhoud kunt U opmaken dat Burgemeester en Wethouders mijn bovengenoemde verzoeken bij besluit van 11 juli 1997 hebben afgewezen met de vermelding dat de door F. v.d. Biggelaar ingediende melding op grond van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer door Burgemeester en Wethouders op 18 maart 1997 is geaccepteerd. (bijlage 7).

  Ik ben toen bij de gemeente bijbehorend dossier gaan inzien. Daarin zat de op 24 december 1996 ingediende aanvraag van F. v/d Biggelaar met daarop een door de secretaris getekende stempel met de tekst "behoort bij besluit van B en W der gemeente Sint Oedenrode d.d. 18 maart 1997." Voor bewijslast zie bijgevoegd meldingsformulier Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer (bijlage 8).

  Hiermede heb ik de juridisch waterdichte bewijslast dat ten tijde van de hoorzitting op 22 mei 1997 de door F. v/d Biggelaar ingediende melding door Burgemeester en Pagina 2-5 Wethouders al ruim 2 maanden daarvoor was geaccepteerd. Hiermede is vast komen te staan dat M. v. Els (namens B en W) U hierover opzettelijk valselijk heeft voorgelicht. Had hij U hierover juist voorgelicht dan had dit tot een andere uitspraak geleid.

 2. Ambtenaar M. van Els (namens B en W) vertelde dat er bij F. v/d Biggelaar, geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten. Dit werd door Mevr. v.d Biggelaar-Essens (namens F. v/d Biggelaar) en Mr. H.G.M. van der Westen (rechtsbijstand advocaat van F. v/d Biggelaar) bevestigd. Nu is vast komen te staan dat Burgemeester en Wethouders de door F. v/d Biggelaar ingediende melding op grond van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer al op 18 maart 1997 hebben geaccepteerd, betekent dat ten tijde van de hoorzitting op 22 mei 1997 het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer al van toepassing was op het houtverwerkende bedrijf van F. v/d Biggelaar.

  Op grond van artikel 1 uit het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer betreft het houtbewerkend bedrijf van F. v/d Biggelaar om die reden "een inrichting die tot een krachtens 1.1 derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, behandelen, opslaan of overslaan van hout of dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen" (bijlage 9).

  Van hobbymatige activiteiten kan om die reden geen sprake zijn. Dat F. v/d Biggelaar ter plaatse van 't Achterom 5a bedrijfsmatige houtverwerkende activiteiten voert wordt nog eens bevestigd met het feit betreffend bedrijf onder de handelsnaam "Timmer- en montagewerken v/d Biggelaar" staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87487. Voor bewijslast zie bijgevoegd uittreksel van 18-07-1997 van de Kamer van Koophandel (bijlage 10). Hiermede is vast komen te staan dat M. van Els (namens B en W) U ook hierover opzettelijk valselijk heeft voorgelicht. Had hij U hierover juist voorgelicht dan had dit tot een andere uitspraak geleid. Ambtenaar M. van Els (namens B en W) vertelde dat Burgemeester en Wethouders voornemens zijn op het perceel "t Achterom 5a" in het toekomstige bestemmingsplan buitengebied de bestemming "(burger)woondoeleinden" te leggen. Betreffend bestemmingsplan buitengebied is vanaf maandag 21 juli 1997 voor het algemene publiek te inzage gelegd (bijlage 11).

  Uit de ter inzage liggende detailplankaarten kan worden opgemaakt dat het perceel "t Achterom 5a" in zijn geheel niet bestaat. Voor bewijslast zie voorblad en overzicht "kaartindeling woondoeleinden" uit het ter inzage liggende rapport van juli 1997, nummer XD.7081.642.2182. (bijlage 12).

  Hiermede is vast komen te staan dat M. van Els (namens B en W) U ook hierover opzettelijk valselijk heeft voorgelicht. Had hij U hierover juist voorgelicht dan had dit tot een andere uitspraak geleid. Zeer zware georganiseerde misdaad is de reden waarom M. van Els (namens B en W) U opzettelijk van A tot Z valselijk heeft voorgelicht, hetgeen ik hieronder zal onderbouwen.

  Bijgevoegd vindt U het voorblad en blz. 58 (artikel 21) uit het toekomstige bestemmingsplan buitengebied van juli 1997, rapport nr. X1.7081.642.2182. (bijlage 13).

  Onder artikel 21 lid 2 van de overgangsbepalingen staat letterlijk de volgende tekst: "Het gebruik van gronden anders dan voor bebouwing alsmede gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken, dat in strijd is met het in artikel 22 bepaalde en dat reeds plaatsvond vóór de datum, waarop het plan rechtskracht heeft verkregen, mag worden voortgezet".

  Met de op 18 maart 1997 door burgemeester en Wethouders geaccepteerde melding op grond van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer op 't perceel "'t Achterom 5a" waarop niet de grenzen van het terrein van de inrichting staan aangegeven en met de inschrijving van betreffend houtbewerkend bedrijf op het adres "t Achterom 5a" bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87487, heeft F. v/d Biggelaar het juridisch waterdichte bewijs in handen dat betreffend gebruik vóór de datum, waarop het nieuw bestemmingsplan rechtskracht heeft gekregen, aanwezig was. Op grond van artikel 21 lid 2 uit het nieuwe bestemmingsplan buiten gebied heeft F. v/d Biggelaar daarmee gelegaliseerd:

 3. dat hij op het adres 't Achterom 5a' in ons kritische Dommeldalgebied een nieuwe bedrijfswoning mag bouwen. Hiermede wordt F. v/d Biggelaar in een klap een bedrijfswoning en daarmee zo'n f. 500.000,- rijker.

 4. dat hij op al zijn aanliggende grond van ca. 2 hectare een houtbewerkend bedrijf mag bezigen van een onbeperkt (elektrisch) vermogen. Dit vanwege het feit F. v/d Biggelaar in zijn op 18 maart 1997 door Burgemeester en Wethouders geaccepteerde melding niet het vermogen van zijn houtbewerkende machines en niet de terreingrenzen van zijn bedrijf heeft behoeven op te geven. Dit betekent dat F. v.d. Biggelaar als zodanig daarmee zijn aanliggende agrarische grond van zo'n 2 hectare f. 5,- per m2 heeft omgezet in zo'n 2 hectare industriegrond &agave; f.200,- per m2 . Dit alles in ons kritische Dommeldalgebied. Hiermede wordt F. v.d. Biggelaar in een klap zo'n 4.000.000 gulden rijker.